خداوندا، نمیدانم چه تقدیری مرا فرموده ای اما برای دوستان من عطا فرما: هزار و سیصد امید هزار و سیصد و نود بهروزی هزار و سیصد و نود و سه لبخند زیبا سال نو بر شما مبارک بادامید دارم امسال برای تمام دوستان عزیز سالی پر از برکت باشد.